സുഭിക്ഷ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം (AGM) സുഭിക്ഷ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചലിക്കാര നടന്നു. ചെയർമാൻ M കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. കമ്പനി യുടെ 2019 മാര്ച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് profit&lose അക്കൗണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സുഭിക്ഷ പ്രവർത്തകരുടെ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നൽകി. ഏറ്റവും മികച്ച വിപണനം നടത്തിയവർക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി.

Posted by Subicsha coconuts producer company Ltd on Tuesday, September 24, 2019

സുഭിക്ഷ ഡി ഫൈബർ ഫാക്ടറി മിനിസ്റ്റർ ടി പി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു

Posted by Subicsha coconuts producer company Ltd on Tuesday, June 16, 2020

മായമില്ലാത്ത സുഭിക്ഷ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കൂ.

Posted by Subicsha coconuts producer company Ltd on Wednesday, August 21, 2019

Posted by Subicsha coconuts producer company Ltd on Friday, May 10, 2019

Get in touch with us

Testimonials